วิธีการทำความสะอาดช่องปากและซอกฟัน

วิธีการทำความสะอาดช่องปากและซอกฟัน

เศษอาหารและคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์ การทำความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธีโดยการแปรงฟัน ร่วมกับการทำความสะอาดซอกฟัน ด้วยอุปกรณ์เสริมชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดโรคต่างๆ ในช่องปาก

 

คลินิกทันตกรรม  02 587 0144  ต่อ 2331