พญ.วรกานต์  ทิพย์สิงห์

พญ.วรกานต์  ทิพย์สิงห์
อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติซึ่ม 

พญ.วรกานต์  ทิพย์สิงห์

WORAKAN  TIPSING, M.D.
Specialty
  • อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรแพทย์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติซึ่ม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
FRI 17:00 - 20:00