พญ. นพนฤภร  โรงสะอาด

พ.ญ. นพนฤภร  โรงสะอาด
แพทย์ผิวหนังและความงาม

พ.ญ. นพนฤภร  โรงสะอาด

NOPNARUEPORN  RONGSAARD, M.D.
Specialty
  • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ตจวิทยา) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • Fellowship Traning in Cutaneous and Laser Surgery สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 16:00 - 19:00
SAT 10:00 - 14:00