พญ.สันต์ฤทัย เจริญนิวาสสกุล

พญ.สันต์ฤทัย เจริญนิวาสสกุล
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

พญ.สันต์ฤทัย เจริญนิวาสสกุล

Sanruethai Charoenniwassakul, M.D.
Specialty
  • อายุรกรรมโรคหัวใจ

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
MON 08:00 - 16:00
TUE 09:00 - 16:00
WED 09:00 - 16:00 สัปดาห์ที่ 2, 4
THU 08:00 - 16:00
FRI 08:00 - 16:00
SUN 09:00 - 13:00