พญ.มนาภรณ์  ปายะนันทน์ 

พญ.มนาภรณ์  ปายะนันทน์
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

พญ.มนาภรณ์  ปายะนันทน์ 

MANAPORN  PAYANUNDANA, M.D.
Specialty
  • อายุรกรรม
  • อายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป รพ.พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ต่อยอดสาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม รพ.พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 16:00 - 19:00