พญ.รตณัฐ เหมินทร์

พญ.รตณัฐ เหมินทร์
อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

พญ.รตณัฐ เหมินทร์

RATANUT HAMINDRA M.D.
Specialty
  • Neurologist
  • สมองเสื่อม พาร์กินสัน โรคลมชัก โรคหลอดเลือดสมอง

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตร อายรุศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 16:00 - 20:00