พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยรถ

พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยรถ

พรบ.อุบัติเหตุไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิที่รพ.บางโพ แค่มี พ.ร.บ. สามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่รพบางโพไม่ต้องสำรองจ่าย คุ้มครองไม่เกิน 30,000 บาท (คุ้มครองสูงสุดถึง 80,000 บาท) ตลอด 24 ชั่วโมง ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์คันที่ขับขี่หรือนั่งซ้อนท้ายมา รวมถึงคนเดินถนนที่ไม่ได้ขับขี่ ซ้อนท้ายหรือโดยสารในรถคันอื่นๆ โดยไม่ต้องรอสรุปผลทางคดี (หมายความว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ พ.ร.บ. จะคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกคน ทันที)

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่, สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาตารางกรมธรรม์รถ (พ.ร.บ.) หรือ สำเนาทะเบียนรถ
 • รายการจดทะเบียนรถ
 • รายการเสียภาษี หรือ สติ๊กเกอร์ต่อภาษี
 • เลขเคลมจากบริษัทประกันภัย หรือ ใบติดต่อ
 • บันทึกประจำวันตำรวจ ระบุวัน, เวลา, สถานที่เกิดเหตุ, ชื่อผู้บาดเจ็บ และ ทะเบียนรถคันเกิดเหตุให้ชัดเจนเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับผู้โดยสาร หรือ บุคคลนอกรถ
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับเด็ก
 • สูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา, มารดา

ค่าเสียหายต่อชีวิต - ร่างกายของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดชอบและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสินไหมทดแทน

ค่าเสียหายเบื้องต้น
 • ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน
 • ค่าทุพพลภาพ / สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพ
 • ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) วงเงินสูงสุด
 • กรณีบาดเจ็บไม่เกิน
 • กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร
 • 30,000 บาท
 • 35,000 บาท
 • 304,000 บาท /คน
 • 80,000 บาท
 • 300,000 บาท
กรณีสูญเสียอวัยวะ
 • นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป
 • สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน
 • สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน
 • ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท/วัน ไม่เกิน 20 วัน
 • 200,000 บาท
 • 250,000 บาท
 • 300,000 บาท
 • 4,000 บาท

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ทุกกรณี
 • พ.ร.บ. ต้องไม่หมดอายุ หรือ พ.ร.บ. ไม่ขาด กรณีหากเอกสารไม่ครบ นำบัตรประชาชนก็สามารถเบิกได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกประสานสิทธิ์
โทรศัพท์ 0-2587-0144 ต่อ 1227