นพ.เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส  

นพ.เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส
ศัลยศาสตร์

นพ.เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส  

KIATTISAK  TASSANAVIPAS, M.D.
Specialty
  • ศัลยกรรมทั่วไป / ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
    • แพทยศาสตร์บัณทิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    • วุฒิบัตร อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด  โรงพยาบาลรามาธิบดี
    • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางออกตรวจ

20

วัน เวลา หมายเหตุ
WED 17:00 - 20:00