บริษัทคู่สัญญา

บริษัทคู่สัญญา

Partner

โรงพยาบาลบางโพ ร่วมกับ องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  บริษัท ห้างร้าน โรงเรียน ธนาคาร และอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก สบาย  รวมถึงสิทธิประโยชน์กับกลุ่มบริษัทคู่สัญญา ทั้งนี้โรงพยาบาลตระหนัก ถึงสุขภาพเป็นสำคัญ

กลุ่มบริษัท

Corporation

กลุ่มธนาคาร

Bank

กลุ่มรัฐวิสาหกิจ

State Enterprise

กลุ่มมหาวิทยาลัย / โรงเรียน

School /University