คู่สัญญาบริษัทประกัน

บริษัทคู่สัญญา กลุ่มประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต

Partner

โรงพยาบาลบางโพ พร้อมทุกความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการจัดการทางการแพทย์  เพื่อให้ท่านได้รับความรวดเร็วและสะดวกสบาย หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับความคุ้มครองของท่านเพียงแสดงบัตรประชาชน และบัตรประกันสุขภาพ แจ้งที่แผนกเวชระเบียน