นพ.ปรีชา ศิริทองถาวร

นพ.ปรีชา ศิริทองถาวร
ศัลยศาสตร์ทั่วไปและใบหน้า

นพ.ปรีชา ศิริทองถาวร

PREECHA SIRITONGTAWORN, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์ทั่วไปและศัลยศาสตร์ใบหน้า

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2522
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2527
 • ประกาศนียบัตร การปฎิบัติรักษาผู้ป่วยกระดูกหน้าหัก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2526
 • ประกาศนียบัตร Trauma Fellow (University of Colorado School of Medicine) พ.ศ.2531
 • ประกาศนียบัตร AOA/ASIF Maxillofacial Course AO-lnternational พ.ศ.2535
 • ประกาศนียบัตร Advanced Trauma Life Support Student&instuctor พ.ศ.2546
 • ประกาศนียบัตร Definitive Surgical Trauma Care พ.ศ.2548
 • หนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2545
 • หนังสืออนุมัติสาขาเวชบำบัดวิกฤต พ.ศ.2545
 • หนังสืออนุมัติ อนุสาขาศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน พ.ศ.2547
 • บุคลากรดีเด่นประจำปี 2550 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • บุคลากรดีเด่นประจำปี 2552 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 17:00 -20:00
SAT 09:00 - 13:00