ทพญ.วัชรี เล้าชัยวัฒน์

ทพญ.วัชรี เล้าชัยวัฒน์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ.วัชรี เล้าชัยวัฒน์

WACHAREE LAOCHAIWAT , DDS
Specialty
  • ทันตกรรมรักษารากฟัน (Endodontics)

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 10.00 – 18.00