โปรแกรมเหมาจ่าย ผ่านกล้องทางนรีเวช

โปรแกรมเหมาจ่าย ผ่านกล้องทางนรีเวช

โปรแกรมเหมาจ่าย ผ่านกล้องทางนรีเวช


ด้วยความก้าวหน้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ดีขึ้น มีแผลผ่าตัดเล็กลงเพียงขนาด 0.5-1.5 เซนติเมตร นอนพักในโรงพยาบาลน้อยลง สามารถกลับไปทำงานและใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังสามารตรวจวินิจฉัยโรค และดูอวัยวะในอุ้งเชิงกราน เช่น มดลูก ปีกมดลูก รวมทั้งสามารถทำการผ่าตัดได้ในขณะเดียวกัน

/

รายการ

รายละเอียดแพ็คเกจ

LAPARO 1


วินิจฉัยทางนรีเวชผ่านกล้อง

Diagnostic Laparoscopic Package
 • 2 วัน 1 คืน ระยะเวลาผ่าตัดไม่เกิน 1 ชั่วโมง

59,000.-

LAPARO 2


ผ่าตัดปีกมดลูก / ถุงน้ำในรังไข่ผ่านกล้อง

Laparoscopic Salpingo-Oophorectomy/Ovarian Cystectomy Package
 • 3 วัน 2 คืน ระยะเวลาผ่าตัดไม่เกิน 3 ชั่วโมง

95,000.-

LAPARO 3


ผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกผ่านกล้อง

Laparoscopic Myomectomy Package
 • 3 วัน 2 คืน ระยะเวลาผ่าตัดไม่เกิน 3 ชั่วโมง

100,000.-

LAPARO 4


ผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง

Diagnostic Laparoscopic Package
 • 4 วัน 3 คืน ระยะเวลาผ่าตัดไม่เกิน 4 ชั่วโมง

110,000.-

รายการที่ไม่รวมในโปรแกรมเหมาจ่าย

 1. กรณีนอนพักเกินจำนวนวันที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือค่าห้อง ICU กรณีจำเป็นโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามความเป็นจริง โดยยินดีมอบส่วนลดค่าห้องและค่ายา 10%
 2. กรณีผู้ป่วยเลือกอยู่ห้องพักที่ราคาสูงกว่าห้องพักที่กำหนดในโปรแกรมเหมาจ่าย โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนเกินจากค่าห้องที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
 3. ค่าเวชภัณฑ์ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำหัตถการครั้งนี้ ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้เพิ่มพิเศษในการผ่าตัด
 4. ค่าใช้จ่ายในการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด
 5. กรณีใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดเกินกว่าที่กำหนดในโปรแกรมเหมาจ่ายจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 3,000 บาท หากระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  หากเกิน 30 นาทีแต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง จะคิดเป็น 1 ชั่วโมง
 6. ค่าผ่าตัดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรมเหมาจ่ายจะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง โดยโรงพยาบาลยินดีมอบส่วนลดค่ายา 10%
 7. ค่ายาที่ผู้ป่วยต้องรักษาจากโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือการตรวจพิเศษที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่อยู่นอกเหนือ
  จากรายการในโปรแกรม
 8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอาหารตามสั่ง ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม เป็นต้น
 9. กรณีมีภาวะแทรกซ้อน หรือพบอาการผิดปกติเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามความเป็นจริง โดยยินดีมอบส่วนลดค่าห้องและค่ายา 10%
 10. ค่ายาพิเศษ เช่น Hormone ที่อาจต้องใช้รักษาต่อเนื่องเฉพาะผู้ป่วยบางราย
 11. ค่าเวชภัณฑ์พิเศษที่อาจต้องใช้กับผู้ป่วยเมื่อกลับบ้าน
 12. ค่าแพทย์ที่ปรึกษาต่างสาขา ที่จำเป็นสำหรับการรักษาโรคอื่นๆ ของผู้ป่วยขณะอยู่ในโรงพยาบาล
หมายเหตุ
 1. ผู้ป่วยที่จะได้รับการผ่าตัดผ่านกล้องด้วยโปรแกรมเหมาจ่าย ต้องได้รับการพิจารณาความเหมาะสมโดยแพทย์ผ่าตัดเท่านั้น
 2. กรณีขณะผ่าตัดผ่านกล้องแต่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะคิดค่าใช้จ่ายเท่ากับราคาเหมาจ่ายของการผ่าตัด
  ผ่านกล้องชนิดนั้น โดยจำนวนวันและค่ารักษาที่เกินจากโปรแกรมเหมาจ่ายโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามความเป็นจริง โดยยินดีลดค่าห้องและค่ายา 10%
 3. ราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่วนลดอื่นๆ
 4. โรงพยาบาลบางโพ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อความใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 • ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้แพ็กเกจได้หลังจากตรวจวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยจัดเป็นค่าใช้จ่ายนอกแพ็กเกจ
 • แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
 • ผู้เข้ารับบริการชำระค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาล ในวันที่เข้ารับบริการ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คลินิกสุขภาพสตรี โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามโทร. 02 587 0144 ต่อ 2411