นพ.พาสรรค์ ผลโภค
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์การกีฬา

นพ.พาสรรค์ ผลโภค

PASON PHONPHOK, M.D.
Specialty
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  เวชศาสตร์การกีฬา

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • ประกาศนียบัตร เวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ University of California, Los Angeles

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
THU 15:00 - 18:00
SUN 09:00 - 12:00