พญ.ณิชพร สงวนดีกุล
สูตินรีแพทย์-มะเร็งวิทยานรีเวช

พญ.ณิชพร สงวนดีกุล

NICHAPORN SANGUANDEEKUL, M.D.
Specialty
  • สูตินรีเวช Obstetric Gynaecology
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  • Gynecologic Oncology

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรมะเร็งวิทยานรีเวช คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 17:00 - 20:00