นพ.กุศทินญ์ บูรณะวิทย์
สูตินรีแพทย์ สาขามะเร็งวิทยา

นพ.กุศทินญ์ บูรณะวิทย์

KUSSATHIN BURANAWIT, M.D.
Specialty
  • สูตินรีเวช สาขามะเร็งวิทยา

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2525
  • วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  วิทยาลัยสูติ-นรีเวช พ.ศ.2530

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 09:00 - 12:00

Share this :