พญ.หริณโรจน์ กลัดเจริญ
อายุรแพทย์ ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

พญ.หริณโรจน์ กลัดเจริญ

HARINROAT GLADCHAROEN, M.D.
Specialty
  • อายุรศาสตร์ ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
    Endocrine and Metabolic Diseases

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • วุฒิบัตรต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 17:00 - 20:00
SUN 09:00 - 12:00