รองศาสตราจารย์พิเศษ พญ.เด่นนพพร สุดใจ
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รองศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงเด่นนพพร สุดใจ

Associate Professor Dennopporn Sudjai, MD
Specialty
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
 • วว.อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     ตารางออกตรวจ
     วัน เวลา
     SUN 13:00 - 17:00