ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ (อาคาร 2)
ปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ จมน้ำ ดังนั้นการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง ถูกวิธีจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ โรงพยาบาลบางโพได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยชีวิต จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อบุคคลหรือประชาชนทั่วไปในชุมชนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ได้รับการฝึกฝน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล
การอบรมประจำปี 2564

ครั้งที่ วันที่
1 วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564
2 วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
3 วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564
ตารางกำหนดการ

เวลา ขั้นตอน
08:30 – 08:45 น. ลงทะเบียน
09:00 – 09:30 น. พิธีเปิดกิจกรรมอบรม
09:00 – 10:00 น. ความหมาย/วัตถุประสงค์/ความจำเป็นในการช่วยฟื้นคืนชีพ

  • ขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพ
  • การช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก
  • การช่วยผู้ป่วยทางเดินหายใจอุดกั้น
10:00 – 10:15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.45 น. ฝึกปฏิบัติการปั๊มหัวใจ CPR และการใช้อุปกรณ์พิเศษ
11.45 – 12.00 น. สรุปกิจกรรม