พญ.กันต์ณภัสสร์ ปราการนพคุณ

พญ.กันต์ณภัสสร์ ปราการนพคุณ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ.กันต์ณภัสสร์ ปราการนพคุณ

KANNAPHAT PRAKANNOPPAKHUN , M.D.
Specialty
  • เวชปฏิบัติทั่วไป  General Practice

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตร  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน การช่วยชีวิตขั้นสูง
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ