ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจจองวัคซีนทางเลือกกับโรงพยาบาลบางโพ


โรงพยาบาลได้ปรับลดราคาวัคซีนเป็น 1,650 บาท ต่อเข็ม ดังนั้นโรงพยาบาล จะโอนเงินคืนท่าน จำนวน 250 บาท ต่อเข็ม

ขณะนี้ปิดรับจองวัคซีนทางเลือก COVID-19
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจจองวัคซีนทางเลือกกับโรงพยาบาลบางโพ
โรงพยาบาลได้ปรับลดราคาวัคซีนเป็น 1,650 บาท ต่อเข็ม ดังนั้นโรงพยาบาล จะโอนเงินคืนท่าน จำนวน 250 บาท ต่อเข็ม

โรงพยาบาลบางโพเตรียมให้บริการวัคซีนทางเลือกป้องกัน COVID-19 วัคซีน Moderna คาดการณ์ว่าจะได้รับการนำเข้าประเทศไทยในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 และในช่วงมกราคม - มีนาคม 2565 ตามข่าว (วัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป) จึงใคร่ขอให้ท่านยืนยันความต้องการเพื่อ โรงพยาบาลจะสั่งวัคซีน โดยมีค่าบริการ ในราคา 1 เข็ม 1,650 บาท และ 2 เข็ม 3,300 บาท ฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์ (รพ.ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้จองที่ชำระค่าวัคซีนแล้วเท่านั้น กรณีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ยินดีชำระเงินคืนเต็มจำนวน)

 • รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ส่วนการจองวัคซีนโควิด 19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง
ราคา 1 เข็ม 1,650.-
ราคา 2 เข็ม 3,300.-
หมายเหตุ :
 1. กรณีวัคซีนมาถึง โรงพยาบาลจะทำการนัดหมาย วัน เวลา ให้ท่านทราบล่วงหน้า
 2. เนื่องจากโรงพยาบาล มิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอต่อจำนวนสั่งจองหรือล่าช้ากว่ากำหนด โรงพยาบาลเสนอให้ท่านเลือกดังต่อไปนี้
  1. ขอรับเงินคืนเต็มจำนวน
  2. รอวัคซีนที่โรงพยาบาลจะได้รับจัดสรร Lot ต่อไป ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลจะติดต่อท่านที่ไม่ได้รับวัคซีนที่สั่งจองต่อไป
 3. กรณีที่โรงพยาบาลได้จัดเตรียมวัคซีนให้ท่านแล้ว แต่ท่านแจ้งยกเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน โดยท่านสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้ผู้อื่นได้ โดยแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน

เงื่อนไข :
 1. ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์
 2. กรณีมีปัญหาในการสั่งจองวัคซีน และไม่สามารถฉีดวัคซีนให้ท่านได้ โรงพยาบาลยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน
 3. สามารถเปลี่ยนผู้ฉีดได้ กรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถฉีดได้
 4. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าบริการ โรงพยาบาลในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น
 5. ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ
 6. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 7. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 8. โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q&A วัคซีนทางเลือก Moderna

ถาม วัคซีนโควิด ยี่ห้อ Moderna จะเข้ามาเมื่อไร
ตอบวัคซีนโควิด ยี่ห้อ Moderna จะเข้ามาประมาณไตรมาสสุดท้าย เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564 โดยคาดว่าจะมาภายในเดือนตุลาคม 2564. โรงพยาบาลเอกชนทุก รพ.จะได้รับวัคซีน Moderna พร้อมๆ กันจากองค์การเภสัช
ถาม ต่างชาติที่ไม่มี Work Permit แต่ตอนนี้อยู่ในไทย ลงทะเบียนจองได้ไหม
ตอบ ได้ (ต้องมี Passport)
ถาม ทำไมต้องชำระเงินก่อน
ตอบ การจองและชำระเงิน เนื่องจาก รพ.ไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง โรงพยาบาลต้องส่งยอดจองไปยังองค์การเภสัชกรรม จึงจำเป็นต้องทราบความแน่นอนในการจอง
 • การชำระเงินค่าวัคซีน Moderna ที่ รพ.บางโพ ชำระได้ทั้งบัตรเครดิตและเงินสด
 • กรณีต้องการจองแทนผู้อื่นเพื่อความถูกต้องในการตรวจสอบข้อมูล กรุณาใช้ชื่อผู้ที่ต้องการวัคซีนในแต่ละครั้งของการจอง 1 ชื่อต่อ 1 ครั้งการจอง
ถาม โรงพยาบาลสามารถออก ใบรับรองการฉีด สำหรับเดินทางไปต่างประเทศได้หรือไม่
ตอบ โรงพยาบาลสามารถออก ใบรับรองการฉีดวัคซีน เมื่อฉีดวัคซีน Moderna ครบ 2 เข็มได้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) แต่ถ้าเป็นใบรับรองแพทย์จะมีค่าใช้จ่าย (ประมาณ 500 บาท) ใบรับรองแพทย์จะระบุ วันที่คนไข้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ไม่มีวันหมดอายุ ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทางไป หรือบริษัท ว่าต้องการใบรับรองแพทย์ ที่อายุไม่ต่ำกว่า เท่าไหร่ เช่น ใบรับรองแพทย์ที่ออกมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน เป็นต้น Passport COVID ของไทย ให้นำใบรับรองการฉีดในประเทศที่ได้ มาจาก รพ เมื่อฉีดครบ 2 เข็ม พร้อม passport และค่าใช้จ่าย 50 บาท ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิ/Travel Clinic สถาบันบำราศและ สปคม.(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค) มี 3 ที่ เท่านั้น ที่ออกให้ได้
ถาม ราคาเท่าไร รวมค่าแพทย์หรือยัง
ตอบ ราคาวัคซีน 1 เข็ม 1,900 บาท เป็นการฉีดกระตุ้นเข็มเดียว และ เป็นแพคเกจ 2 เข็ม ราคา 3,800 บาท
ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าประกัน และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีนไม่มีพบแพทย์ กรณีมีโรคประจำตัวต้องได้รับคำแนะนำหรือพบแพทย์ประจำของท่านมาก่อน ค่าประกันครอบคลุมการรักษาพยาบาล 100,000 บาท และกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท โดยต้องพิสูจน์สาเหตุว่าต้องมาจากการฉีดวัคซีน Moderna
ถาม ชำระได้ตั้งแต่วันไหน
ตอบ กรุณายืนยันและชำระเงินตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. เท่านั้น
ถาม ถ้าฉีดวัคซีน"ซิโนแวค"มาแล้ว 1 เข็ม ตามด้วย"Moderna"ได้ไหม
ตอบ ไม่แนะนำ เนื่องจากเป็นการผลิตวัคซีน ด้วยเทคนิคคนละแบบกัน (ซิโนแวคผลิตจากเชื้อตาย แต่ Moderna เป็นการผลิตจากเชื้อเป็น mRNA)
ถาม ถ้าฉีดวัค"ซีนแอสตร้าเซเนก้า"มาแล้ว 1 เข็ม ตามด้วย"Moderna"ได้ไหม
ตอบ แนะนำ ควรฉีดวัคซีน ยี่ห้อเดียวกัน 2 เข็ม ให้ครบก่อนจะดีกว่า แม้ว่าจะมีการรายงานว่า สามารถฉีดวัคซีนเชื้อเป็น mRNA ต่างยี่ห้อกันได้ เช่น ฉีด แอสตร้า เซเนก้า แล้วตามด้วย Moderna แต่อาจมีผลข้างเคียงได้ และยังมีการทดลองกันเรื่อยๆ ในต่างประเทศ แต่ถ้าคนไข้ยืนยัน อยากฉีดต่างชนิดกัน ต้องปรึกษาแพทย์ ให้แพทย์ทำการรับรอง
ถาม : การฉีดวัคซีน Moderna สำหรับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเนื่อง สามารถฉีดได้ 1 เข็ม หลังรับวัคซีน จากภาครัฐ (ซิโนแวค หรือ แอสตร้า เซเนก้า)เข็มที่ 2 มาแล้วกี่เดือน
ตอบ ห่างจากเข็มที่ 2 3-6 เดือน
ถาม วัคซีน Moderna ฉีดได้ ตั้งแต่อายุเท่าไหร่และมีข้อห้ามโรคประจำตัว อะไรบ้าง
ตอบ ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปี ขึ้นไป โรคประจำตัว ทั่วไปฉีดได้ เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ กรณีคนที่มีโรคประจำตัวที่หลายโรค และมีความกังวล ควรปรึกษาแพทย์ประจำที่ท่านรักษา
ถาม สตรีที่ให้นมบุตร สตรีที่กำลังคุมกำเนิด ประเภททานยา ฉีด หรือฝังยาคุมฉีดได้หรือไม่
ตอบ สามารถรับวัคซีนโควิดได้
ถาม ดื่มชากาแฟ ก่อนฉีดได้ไหม
ตอบ คนดื่มชา กาแฟเป็นประจำ ก่อนฉีดวัคซีนโควิดไม่จำเป็นต้องงด แต่ถ้าปกติไม่ค่อยดื่ม ควรเลี่ยงเพราะคาเฟอีนในชา กาแฟ มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจ
ถาม ก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิดออกกำลังกายได้ไหม
ตอบ สามารถออกกำลังกายได้ แต่ไม่ควรหักโหมกว่าที่เคยทำปกติ ถ้ามีไข้ให้งดก่อน
ถาม คนแพ้อาหารทะเลสามารถฉีดวัคซีนได้ไหม
ตอบ สามารถฉีดวัคซีนได้
ถาม วัคซีนเก็บไว้ได้กี่เดือน
ตอบ วัคซีนเก็บไว้ได้ถึง 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับอายุของวัคซีนที่ได้มาจากองค์การเภสัช) วัคซีนอาจมาเป็นล็อต ๆ คืออาจทยอยได้รับ ไม่ใช่มาครั้งเดียว

Share this :