ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจจองวัคซีนทางเลือกกับโรงพยาบาลบางโพ


โรงพยาบาลได้ปรับลดราคาวัคซีนเป็น 1,650 บาท ต่อเข็ม ดังนั้นโรงพยาบาล จะโอนเงินคืนท่าน จำนวน 250 บาท ต่อเข็ม

ขณะนี้ปิดรับจองวัคซีนทางเลือก COVID-19
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจจองวัคซีนทางเลือกกับโรงพยาบาลบางโพ
โรงพยาบาลได้ปรับลดราคาวัคซีนเป็น 1,650 บาท ต่อเข็ม ดังนั้นโรงพยาบาล จะโอนเงินคืนท่าน จำนวน 250 บาท ต่อเข็ม

โรงพยาบาลบางโพเตรียมให้บริการวัคซีนทางเลือกป้องกัน COVID-19 วัคซีน Moderna คาดการณ์ว่าจะได้รับการนำเข้าประเทศไทยในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 และในช่วงมกราคม - มีนาคม 2565 ตามข่าว (วัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป) จึงใคร่ขอให้ท่านยืนยันความต้องการเพื่อ โรงพยาบาลจะสั่งวัคซีน โดยมีค่าบริการ ในราคา 1 เข็ม 1,650 บาท และ 2 เข็ม 3,300 บาท ฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์ (รพ.ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้จองที่ชำระค่าวัคซีนแล้วเท่านั้น กรณีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ยินดีชำระเงินคืนเต็มจำนวน)

 • รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ส่วนการจองวัคซีนโควิด 19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง
ราคา 1 เข็ม 1,650.-
ราคา 2 เข็ม 3,300.-
หมายเหตุ :
 1. กรณีวัคซีนมาถึง โรงพยาบาลจะทำการนัดหมาย วัน เวลา ให้ท่านทราบล่วงหน้า
 2. เนื่องจากโรงพยาบาล มิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอต่อจำนวนสั่งจองหรือล่าช้ากว่ากำหนด โรงพยาบาลเสนอให้ท่านเลือกดังต่อไปนี้
  1. ขอรับเงินคืนเต็มจำนวน
  2. รอวัคซีนที่โรงพยาบาลจะได้รับจัดสรร Lot ต่อไป ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลจะติดต่อท่านที่ไม่ได้รับวัคซีนที่สั่งจองต่อไป
 3. กรณีที่โรงพยาบาลได้จัดเตรียมวัคซีนให้ท่านแล้ว แต่ท่านแจ้งยกเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน โดยท่านสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้ผู้อื่นได้ โดยแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน

เงื่อนไข :
 1. ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์
 2. กรณีมีปัญหาในการสั่งจองวัคซีน และไม่สามารถฉีดวัคซีนให้ท่านได้ โรงพยาบาลยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน
 3. สามารถเปลี่ยนผู้ฉีดได้ กรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถฉีดได้
 4. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าบริการ โรงพยาบาลในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น
 5. ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ
 6. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 7. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 8. โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q&A วัคซีนทางเลือก Moderna