บริการ ประสานสิทธิ และลูกค้าสัมพันธ์

• ออกแฟ้มประวัติลูกค้าล่วงหน้า
• ประสานงาน การขอประวัติ และใบเคลม
• สอบถามตารางแพทย์ หรือแนะนำแพทย์เฉพาะทาง
• เยี่ยมไข้ในนามตัวแทนประกันชีวิต
• ประเมินค่าใช้จ่ายและสิทธิความคุ้มครอง

สิทธิประกันชีวิต

โรงพยาบาลบางโพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือบัตรประกันสุขภาพและประกันชีวิต โดยจัดบริการดังนี้
• ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
• ตรวจสุขภาพทุกประเภทตามสิทธิพิเศษที่ได้รับจากบริษัทประกัน
• จัดเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ดูแล ประสานงาน ให้ข้อมูลสื่อสารการใช้สิทธิ์ตลอดระยะเวลาการเข้ารับบริการ
• จัดบริการศูนย์ Fax Claim

กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยนอก

• ยื่นบัตรกรมธรรม์ และบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการที่แผนกเวชระเบียน พร้อมตรวจเช็คสิทธิจาก Web site บริษัทประกันที่ท่านใช้อยู่เพื่อ รพ.จะแนบแบบฟอร์มใบเคลมให้แพทย์กรอกข้อมูล
• ในกรณี OPD Case ที่ต้องสำรองจ่ายจ่ายล่วงหน้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน เพื่อจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มใบเคลมให้ท่านนำเบิกกับบริษัทประกันด้วยตนเอง

กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยใน

• ยื่นบัตรกรมธรรม์ และบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ ที่แผนกAdmission ประสานสิทธิ และลูกค้าสัมพันธ์
• จัดให้มีบริการเยี่ยม โดยเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ การเลือกใช้วิธีการเคลมประกัน

กรณีที่ท่านเลือกใช้แฟกซ์เคลม

• เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เตรียมใบเคลมประกันให้เรียบร้อย ท่านพร้อมเซ็นต์ทันที
• ระยะเวลาตอบรับแฟกซ์เคลมจากบริษัทประกัน ประมาณ 3 ชั่วโมง
• หากได้รับสิทธิแฟกซ์เคลมในวันที่กลับบ้าน กรุณาติดต่อที่แผนกการเงิน เพื่อเซ็นต์รับทราบค่าใช้จ่าย และชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)

กรณีที่ท่านต้องการเคลมประกันด้วยตนเอง หรือไม่สามารถใช้สิทธิแฟกซ์เคลมได้

• โรงพยาบาลจะจัดเตรียมใบเคลมพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายสำหรับท่าน เป็นหลักฐานนำไปประกอบการเบิกกับบริษัทประกันได้ทันที
• เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารของท่านอย่างละเอียดและถูกต้อง
• เป็นผู้แทนในการประสานงานกับบริษัทประกันและตรวจสอบสิทธิประโยชน์สำหรับท่าน
• บริการแฟกซ์เคลม (สำหรับบริษัทประกันที่มีสัญญากับโรงพยาบาล โดยที่ท่านไม่ต้องชำระเงินค่ารักษาก่อน ยกเว้นส่วนเกิน
• กรณีต้องการเคลมประกันด้วยตนเอง สามารถรับใบเคลมได้ในวันที่สิ้นสุดการรักษา

รายชื่อบริษัทประกันที่ท่านสามารถใช้บริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลบางโพ ท่านสามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ท่านได้ซื้อความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้น

 

ติดต่อแผนก ประสานสิทธิ์ และลูกค้าสัมพันธ์

โทร. 02 587 0144  ต่อ 1228