พ.ญ. นพนฤภร  โรงสะอาด

Nopnarueporn  Rongsaard, M.D.  (ว 40548 )

Specialty :

  • ตจวิทยา DERMATOLOGY
  • ผิวหนังและเลเซอร์
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ตจวิทยา) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • Fellowship Traning in Cutaneous and Laser Surgery สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันพุธ                    เวลา  16.00 – 19.00 น.
  • วันเสาร์                  เวลา  10.00 – 14.00 น.