เอกซเรย์ฟันพานอรามิก 800 บาท

(ไม่รวมค่าบริการ)

สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายล่วงหน้าที่
คลินิกทันตกรรม อาคาร 2 ชั้น 3
โทรศัพท์ 0-2587-0144 ต่อ   2331

ทีมทันตแพทย์ทุกสาขา มาตรฐานโรงพยาบาล ราคาคลินิก