ประวัติความเป็นมา

 

     จากจุดเริ่มต้นธุรกิจโรงน้ำแข็งของครอบครัวบนเนื้อที่ไร่กว่า เปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลบางโพ ขนาด 100 เตียง  เปิดให้บริการเมื่อ 2 มีนาคม 2533  ปัจจุบันโรงพยาบาลมี  3 อาคาร บนที่ดินกว่า 5 ไร่   ซึ่งแบ่งเป็นอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และหอผู้ป่วย อาคารศูนย์การแพทย์ ซึ่งแยกเป็นสัดส่วน  สะดวกสบาย รองรับผู้ป่วยนอก และอาคารจอดรถ  ด้วยความมุ่งหวัง ที่จะดูแลสุขภาพของประชาชน ในเขตบางซื่อ เตาปูน ดุสิต จตุจักร บางกรวย และบริเวณใกล้เคียง ให้มีสุขภาพ พลานามัยที่ดี และเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็วกับ สถานพยาบาลที่มีคุณภาพ มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

          U1-1      

      

    ด้วยจุดยืนในการเป็น Community Hospital เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดูแลสุขภาพของประชาชน โรงพยาบาลมี ศักยภาพในการดูแลให้การรักษาพยาบาลได้ครอบคลุมหลายสาขา โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง อาทิ  อายุรกรรม ศัลยกรรม  สูติ-นรีเวช  กุมาร ตา หู คอ จมูก กระดูกและข้อ ผิวหนังความงามและเลเซอร์  ทันตกรรม  หัวใจ  เต้านม  และศูนย์ตรวจ สุขภาพ เป็นต้น   พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย  พยาบาลและบุคลากร ที่มีคุณภาพ   ภายใต้การรับรอง มาตรฐานกระบวนการคุณภาพ  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เมื่อวัน 10 มีนาคม 2558

11

       

  ตลอด 29 ปี ที่ผ่านมา  โรงพยาบาลยังไม่หยุดยั้งการพัฒนาศักยภาพ    และคุณภาพด้านการแพทย์ และการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความ ต้องการของประชาชน  และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ สร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจให้กับผู้มาใช้บริการ

วิสัยทัศน์ Vision

       โรงพยาบาลบางโพ…โรงพยาบาลที่คุณเลือก
Your Choice for Good Health

พันธกิจ Mission

       ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา พยาบาล ฟื้นฟู อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ยึดคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีผู้ป่วย เกื้อกูลชุมชน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อผู้รับบริการและบุคลากร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ

ค่านิยม (Core value)

มุ่งเน้นผู้ป่วย        Focus on Patient
ช่วยกันเป็นทีม     Teamwork
คิดเป็นระบบ        System Thinking
สยบด้วยข้อมูล     Management by FACT
เพิ่มพูน พัฒนา     Continuous Quality Improvement

ติดต่อโรงพยาบาล : 02-587-0144