ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย  Wellness & Occupational Health Center

     ตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์  ให้บริการตรวจสุขภาพในพื้นที่ที่เป็นสัดส่วน กว้างขวาง สะดวก สบาย รวดเร็ว ได้ผลการตรวจแม่นยำศให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ มีบริการด้านอาชีวอนามัยแบบครบวงจร (Occupational Health Service) ตามสถานประกอบการต่าง ๆ โดยทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

 1. บริการ wellness (ตรวจสุขภาพ) ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจ (การทำประกันชีวิต) ตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อในประเทศ และต่างประเทศ  ตรวจก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ บริการวัคซีนป้องกันโรค โดยจัดโปรแกรมการตรวจที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 
 2. บริการ Occupational(อบรมด้านอาชีวอนามัย) ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง หู-ตา-ปอด ตามโปรแกรมอาชีวอนามัย , ตรวจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ , ตรวจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง , ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
 3. บริการตรวจสุขภาพ ณ สถานประกอบการ  ตรวจสุขภาพนอกสถานที่  (Mobile check up) 
 4. บริการตรวจสุขภาพ Check up ในสถานที่

ตรวจสุขภาพ

 • ก่อนเริ่มงาน
 • ประจำปี (ในและนอกสถานที่)
 • ตรวจเพื่อทำประกันชีวิต
 • ตรวจเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • ตรวจตามปัจจัยเสี่ยง
 • ใบรับรองแพทย์  (ศึกษาต่อในและต่างประเทศ / จัดตั้งร้านอาหาร /ต่ออายุใบอนุญาต แรงงานต่างชาติ

       โรคทั่วไป General Diseases

       เป็นโรคทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไข้หวัด เป็นต้น
โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน Work Related Diseases เป็นโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการทำงานโดยตรง แต่การทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดโรค หรืออาจส่งผลให้โรคที่เป็นรุนแรงมากขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูงจากความเครียด จากการทำงาน โรคกระเพราะอาหารจากการทำงานกะ เป็นต้น
โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ Occupational Diseases เป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสสิ่งคุกคามโดยตรงจากการทำงาน เช่น โรคพิษตะกั่ว โรคซิลิโคซิสจากการสัมผัสฝุ่นหิน เป็นต้น
       สำหรับผู้ที่ทำงานนั้น ไม่ว่าจะทำงานในอาชีพไหนก็ล้านมีความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานอันเนื่องมากจากการสัมผัสสิ่งคุกคามในที่ทำงานทั้งสิ้น โดยสิ่งคุกคามในที่ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาจแบ่งได้เป็น

 1. สิ่งคุกคามด้านกายภาพ Physical Hazards ได้แก่การทำงานในที่เสียงดัง แสงสว่างน้อยหรือจ้าจนเกินไป การทำงานกับรังสี ความร้อน ความเย็นและการสั่นสะเทือน เป็นต้น
 2. สิ่งคุกคามด้านเคมี Chemical Hazards ได้แก่ การทำงานที่ต้องสัมผัสกับสารต่าง ๆ เช่น สารโลหะหนัก สารตัวทำละลาย กรด-ด่าง ก๊าซพิษ สารกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น
 3. สิ่งคุกคามด้านชีวภาพ Biological Hazards ได้แก่ การทำงานที่ต้องสัมผัสกับเชื้อโรคต่างๆ เช่น เบื้อ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิต
  ต่าง ๆ 
 4. สิ่งคุกคามด้านการยศาสตร์ Ergonomics ได้แก่ การทำงานด้วยท่าทางที่ผิดธรรมชาติ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงสถานีทำงานที่ไม่เหมาะสมกับสรีระและกายวิภาคของผู้ที่ทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดโรคทางระบบกล้ามเนื้อและสิ่งคุกคามด้านจิตวิทยาสังคม Psychosocial ได้แก่ความเครียดจากการทำงาน เป็นต้น


อาชีวอนามัย (Occupational Health) คืออะไร

        อาชีวอนามัยเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวกับ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการ
จัดการเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดโรค ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มีสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล

องค์การอนามัยโลก(WHO) กำหนดว่า งานอาชีวอนามัยควรมีองค์ประกอบดังนี้
  1. ส่งเสริม(promotion)และธำรงรักษา(maintenance)ให้คนทำงานมีสุขภาพร่างกาย(physical)จิตใจ(mental)ที่สมบูรณ์ และมีความเป็น
อยู่ที่ดีในสังคม(social well being)
  2. ป้องกัน (prevention)คนทำงานมิให้มีสุขภาพเสื่อมโทรม  อันมีสาเหตุมาจากการทำงาน
  3. ปกป้อง (protection)คนทำงาน มิให้ทำงานเสี่ยงต่ออันตราย
  4. บรรจุ (placing)คนทำงาน ให้ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ
  5. การปรับคนให้เข้ากับงานและปรับงานให้เข้ากับคน (Adaptation)
       ดังนั้นการที่จะทำให้ผู้ประกอบอาชีพทั้งหลาย มีสุขอนามัยที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ  จึงจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีบริการด้านอาชีวอนามัย     
(Occupational Health Service) ขึ้นในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น จากการสัมผัสกับสิ่งคุกคามต่างๆในสถานประกอบการ เช่น การทำงานที่ต้องสัมผัสเสียงดัง การทำงานที่ต้องสัมผัสสารเคมี และเชื้อโรคต่างๆ ตลอดจนท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้อง โดยศูนย์lสุขภาพและอาชีว อนามัย (Wellness &Occupational Health Service Center) ของโรงพยาบาลบางโพ  ได้จัดให้มีบริการด้านอาชีวอนามัยแบบครบวงจร (Occupational Health Service) ตามสถานประกอบการต่างๆ โดยทีมแพทย์วุฒิบัตรอาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัย ซึ่งการให้บริการประกอบด้วย
1. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment)  ซึ่งทำได้โดยการเดินสำรวจสถานประกอบการ (Walk Through
       Survey) เพื่อค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และหามาตรการในการดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงต่างๆที่พบ
2. การเฝ้าระวังทางสุขภาพ (Medical Surveillance) ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานเพื่อวางคนให้เหมาะสมกับงาน (Fit For
Work) และการตรวจสุขภาพประจำปี (Annual Health Examination)ซึ่งจะเป็นการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน
3. การจัดบริการทางการแพทย์ (Medical Service)  เช่น การจัดบริการที่ห้องพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพของพนักงานในเบื้องต้น
4. การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เช่น การให้ภูมิคุ้มกัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็ง
แรงด้วยวิธีต่างๆ

สนใจการตรวจสุขภาพขององค์กร แบบอาชีวอนามัย ติดต่อได้ที่
แผนกการตลาด-ตรวจสุขภาพ  0-2587-0144 ต่อ 2110-2113
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 8.00-17.00 น.

ข้อมูลโดย นพ.ณัฐพล ประจวบพันธ์ศรี
แพทย์ที่ปรึกษาด้านอาชีวเวชศาสตร์ รพ.บางโพ
– แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2543
– ประกาศนียบัตร อบรมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตร 2 เดือน จากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารสุข ปี พ.ศ. 2549
– ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอาชีวเวชศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2551
-วุฒิบัตรสาขาอาชีวเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ปี พ.ศ.2552