กิจกรรมลงทะเบียน

 

 

 

 

 

พิธีเปิด

 

 

การบรรยายในหัวข้อ “การดูแลโรคเบาหวาน” โดยนายแพทย์ก้องเกียรติ  เลิศพิพัฒน์มงคล

 

WorkShop   จากทีมสหวิชาชีพ โรคเบาหวาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแจกรางวัลท้ายกิจกรรมและพิธีปิด