พญ.มนาภรณ์  ปายะนันทน์  

Manaporn  Payanundana, M.D.

 

 

Specialty :

  • อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป รพ.พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ต่อยอดสาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม รพ.พระมงกุฎเกล้า
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันพุธ             เวลา  16.00 – 19.00 น.