พญ.ปัณรสี บุณยบุตร

Panrasee Boonyabut, M.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialty:  

  • หู คอ จมูก
Language:

  • ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
วุฒิบัตร:

  • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม                                            โสต คอ นาสิก ปี พ.ศ.2559
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) ปี พ.ศ.2557
วันเวลาออกตรวจ

  • เสาร์              เวลา   17.00 – 20.00  น.