โรงพยาบาลบางโพ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐ ให้บริการฉีดวัคซีน กับประชาขน
เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่กระจายเชื้อของโรคอุบัติใหม่ (Covid-19) ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ให้กับประชาชน
ภาพบรรยากาศ

Title
Title
Description