พญ.อาชวี สุขรัตน์

Achavee  Sukrat, M.D.

 

 

 

 

Specialty:  

  • จักษุวิทยา
Language:

  • ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

  •  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  •  จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วุฒิบัตร 

  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ประกาศนียบัตร สาขากระจกตาและการแก้สายตาผิดปกติ                                  โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันเวลาออกตรวจ

  • อังคาร               เวลา   09.00 – 12.00  น.
  • พฤหัสบดี           เวลา   09.00 – 12.00  น.