นพ. พิศิษฐ์ วณิชากรตระกูล

Pisit Wanichakorntrakul, M.D.

 

 

 

 

Specialty:  

  • หู คอ จมูก
Language:

  • ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล                                         มหาวิทาลัยมหิดล พ.ศ. 2549
วุฒิบัตร:

  • วุฒิบัตรโสต คอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล                                       มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555
วันเวลาออกตรวจ

  • เสาร์               เวลา   09.00 – 12.00  น.