นพ.ปิยวิทย์  สรไชยเมธา

Piyavit  Sorachaimetha, M.D.

Specialty :

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ว.ว. (วุฒิบัตรแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู) คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
  • M.Sc Bioengineering University of Strathclyde, UK
วันเเวลาออกตรวจ :

  • พุธ           เวลา 17.00 – 20.00 น
  • อาทิตย์     เวลา 09.00 – 12.00 น