นพ.ปรีชา  ศิริทองถาวร

Preecha  Siritongtaworn, M.D.

 

Specialty:  

 • ศัลยกรรมทั่วไป
Language:

 • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2522
วุฒิบัตร:

 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2527
 • ประกาศนียบัตร  การปฎิบัติรักษาผู้ป่วยกระดูกหน้าหัก                                                            คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2526
 • ประกาศนียบัตร Trauma Fellow                                                                                  (University of Colorado School of Medicine) พ.ศ.2531
 • ประกาศนียบัตร AOA/ASIF Maxillofacial Course AO-lnternational พ.ศ.2535
 • ประกาศนียบัตร Advanced Trauma Life Support Student&instuctor พ.ศ.2546
 • ประกาศนียบัตร Definitive Surgical Trauma Care พ.ศ.2548
 • หนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2545
 • หนังสืออนุมัติสาขาเวชบำบัดวิกฤต  พ.ศ.2545
 • หนังสืออนุมัติ อนุสาขาศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน พ.ศ.2547
 • บุคลากรดีเด่นประจำปี 2550 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • บุคลากรดีเด่นประจำปี 2552 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันเวลาออกตรวจ

 • อังคาร    17.00-20.00 น.
 • เสาร์       12.00-15.00 น.