นพ.นันทพล  ชุติมาพงศ์รัตน์

Nantapon  Chutimapongrat, M.D.  (ว.35491)

Specialty :

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ   Internal Medicine, Cardiology
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์ต่อยอดอายุรศาสตร์ทั่วไป กลุ่มงานอายุศาสตร์ รพ.ราชวิถี
  • แพทย์ต่อยอดอนุสาขาโรคหัวใจ กลุ่มงานอายุศาสตร์ รพ.ราชวิถี
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันเสาร์            เวลา 09.00 -15.00 น. (สัปดาห์ที่ 1,3,5)