ทพ.ไพฑูรย์  โรจนรัตน์

Dr. paitoon  rojauarat  (ท.11142)

Specialty :

  • ทันตกรรมประดิษฐ์ เชี่ยวชาญด้าน prosthodonhcs
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • ทันตแพทย์ศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) ม.สงขลานครินทร์
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาประดิษฐ์ ม.สงขลานครินทร์
  • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ม.สงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรม ทันตแพทย์สภา

เกียรติประวัติ/รางวัล  

  • อาจารย์ทันตกรรมประดิษฐ์ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
  • อาจารย์ทันตกรรมรากเทียม สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันพฤหัสบดี        เวลา 17.00 – 20.00 น.