ทพญ.เพ็ญศินี  เสริฐคัมภ์ศร

Dr. Pensinee Sertkhamsorn(ท.10062)

Specialty :

  • ทันตกรรมประดิษฐ์ เชี่ยวชาญด้าน  prostnodanhcs
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2551
  • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2556
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันจันทร์              เวลา  9.00 – 20.00 น.