ทพญ.ศิวพร  ณรัตน์เดชากร

Siwaporn  Tanaratdejakorn   (ท.9973)

Specialty :

  • ทันตกรรมทั่วไป / รักษาโรคเหงือก
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปริญญาตรี)
  • ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปริทันตวิทยา)
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันจันทร์          เวลา 09.00 – 17.00 น.