ทพญ. ธนวดี พัฒนาภินันท์

Dr. Tanawadee  Pattanapinan  (ท.6166)

Specialty :

  • ทันตกรรมปริทันต์
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณทิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันต์วิทยา)
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันพฤหัสบดี        เวลา 09.00 – 15.00 น.