เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ทางโรงพยาบาลมีโครงการตรวจสุขภาพชุมชน

“ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ชาวชุมชนตลาดศรีเขมา”

ad-27062016