เข้ารับวัคซีน Moderna


เบ็ดเสร็จในจุดเดียว

เรียน ผู้จองวัคซีนโมเดอน่า

เนื่องจากวัคซีนโมเดอร์นาจะหมดอายุ รพ.บางโพ ขอความกรุณาท่านทำการนัดหมายผ่านระบบ ภายในวันที่ 15 ก.ค. 65
? โดยท่านจะได้รับ SMS แจ้งหมายเลขที่ยังไม่ทำการจองวัคซีนจาก รพ.บางโพ โปรดทำการนัดหมายตามวันเวลา ดังต่อไปนี้
– วันที่ 17, 18, 19 ก.ค 65
วันละ 2 รอบ เวลา 7.30-10.30 และ 10.30-13.30 น.

– วันที่ 24, 25, 26  ก.ค 65
– วันที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6  ส.ค 65
– วันที่ 20  ส.ค. 65
วันละ 1 รอบ เวลา 10.00-12.00 น.

* กรณีไม่แจ้งความประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถึอว่าท่านสละสิทธิ์
* การมาไม่ตรงนัดอาจมีผลต่อการสูญเสียวัคซีนของท่าน

 

ขั้นตอนการรับบริการวัคซีน Moderna

 • สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคาร 2 (อาคารศูนย์การแพทย์)
 • เวลา 07.30-13.30 น. ตามวันและเวลาที่จองในระบบ
  รอบที่ 1 07.30-10:30 น.
  รอบที่ 2 10:30-13.30 น.
 • สิ่งที่ต้องนำมา บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) และใบเสร็จรับเงิน
 • ตรวจสอบสิทธิ์ (เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพื่อยืนยันการได้รับสิทธิ์)

  • บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
  • ใบเสร็จรับเงิน

 • เข้ารับวัคซีนและสังเกตอาการ

วันเวลาการให้บริการ