เข้ารับวัคซีน Moderna


เบ็ดเสร็จในจุดเดียว

ขั้นตอนการรับบริการวัคซีน Moderna

 • สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคาร 2 (อาคารศูนย์การแพทย์)
 • เวลา 07.30-13.30 น. ตามวันและเวลาที่จองในระบบ
  รอบที่ 1 07.30-10:30 น.
  รอบที่ 2 10:30-13.30 น.
 • สิ่งที่ต้องนำมา บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) และใบเสร็จรับเงิน
 • ตรวจสอบสิทธิ์ (เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพื่อยืนยันการได้รับสิทธิ์)

  • บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
  • ใบเสร็จรับเงิน

 • เข้ารับวัคซีนและสังเกตอาการ

วันเวลาการให้บริการ

ผังการให้บริการวัคซีน

Share this :