เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลบางโพ

ได้ออกหน่วยปฐมพยาบาล ในกิจกรรม DTI We Can Do ปี 59

ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สทป. จังหวัดลพบุรี

d-26-270516 (1) d-26-270516 (2) d-26-270516 (3) d-26-270516 (4)