ศูนย์ตรวจสุขภาพ Check-up & Wellness Center


ศูนย์ตรวจสุขภาพ Health Check-up & Wellness Center

     ตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์  ให้บริการตรวจสุขภาพในพื้นที่ที่เป็นสัดส่วน กว้างขวาง สะดวก สบาย รวดเร็ว ได้ผลการตรวจแม่นยำ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจก่อนเข้าทำงาน ตรวจก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ โดยมีโปรแกรมการตรวจที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล    การตรวจสุขภาพเป็นการตรวจหาความเสี่ยงเบื้องต้น ทำให้คุณสามารถป้องกัน หลีกเลี่ยง หรือรักษาได้ทันท่วงที