ผศ.นพ.วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์
อายุรศาสตร์โรคไต

ผศ.นพ.วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์

WANJAK PONGSITTISAK, M.D.
Specialty
  • อายุรศาสตร์โรคไต
    Nephrology

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์โรคไต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • The International Society of Nephrology: The ISN-ANIO Clinical Nephropathology Certificate Program
  • Board of Nephrology, Chulalongkorn University
  • Master of Science, Chulalongkorn University

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
FRI 17:00 - 20:00