นพ.วรายุ ปรัชญกุล
อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร

นพ.วรายุ ปรัชญกุล

VARAYU PRACHAYAKUL, M.D.
Specialty
  • อายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ


Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ)  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล
  • Certificate Advanced Therapeutic Endoscopy and Endosonography
  • Clinical Fellowship Training in Advanced Therapeutic Endoscopy (ERCP) and Endosonography at Interdiscliplinary Endoscopic unit, University of Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany 2008

ประวัติการทำงาน
  • 2544 - 2546     แพทย์อายุรกรรม  รพ.บางโพ
  • 2536 - 2539      แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป  รพ.สีคิ้ว
  • 2548 -  ปัจจุบัน  อาจารย์แผนกทางเดินอาหาร  แผนกทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SUN 09:00 - 15:00 สัปดาห์ที่ 2

Share this :