ทพญ.ธัญลักษณ์ ภิญโญวัฒนศิลป์
ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ.ธัญลักษณ์ ภิญโญวัฒนศิลป์

THANYALUCK PINYOWATTANASILP, DDS
Specialty
  • ทันตกรรมประดิษฐ์   PROSTHODONTICS

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั่นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Continuing Education one year Course In Implant Dentistry, Chulalonkorn University

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
THU 10:00 - 17:00