ทพญ. ธนวดี พัฒนาภินันท์
ทันตกรรม

ทพญ. ธนวดี พัฒนาภินันท์

TANAWADEE PATTANAPINAN, DDS.
Specialty
  • ทันตกรรมปริทันต์

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณทิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันต์วิทยา)

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
MON 09:00-16:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5