นพ.สุพพัต บุญสุข
นิติเวชศาสตร์

นพ.สุพพัต บุญสุข

SUPPAPAT BOONSUK, M.D.
Specialty
 • นิติเวชศาสตร์

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ
 • วุฒิบัตร สาขานิติเวชศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา หมายเหตุ
  THU 18:00 - 20:00

  Share this :