ทพญ.สุชาดา  ศังขวณิช
ทันตกรรม

ทพญ.สุชาดา  ศังขวณิช

SUCHADA  SANKHAVANIJA, DDS.
Specialty
  • ทันตกรรมปริทันตวิทยา

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 10:00-15:00

Share this :