นพ.ชินภัทร วัฒนสิน
อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

นพ.ชินภัทร วัฒนสิน

SHINNAPHAT WATTANASIN, M.D.
Specialty
  • อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. 2558
  • ว.ว. ประสาทวิทยา  หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562

 


ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 08:30 - 20:00
TUE 08:30 - 14:00
WED 08:30 - 14:00
THU 08:30 - 14:00
FRI 08:30 - 15:00
SUN 12:30 - 20:00